Vrachtverkeer steeds vaker gemeden uit binnensteden

Nederlandse gemeenten stellen steeds vaker milieuzones in om vervuilende vrachtauto’s te weren uit de binnensteden ten gunste van de luchtkwaliteit. De normen voor luchtkwaliteit zijn vastgesteld door de Europese Commissie en het instellen van een milieuzone is een van de maatregelen die gemeenten kunnen treffen. Minder vervuilende vrachtwagens in de binnensteden betekent niet alleen minder vervuiling, maar minder verkeer en een verhoging van de veiligheid in de binnensteden.

Convenant

Om een breed draagvlak voor milieuzones te krijgen, heeft de overheid samen met het bedrijfsleven afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een convenant. In dit convenant is onder andere vastgelegd wat een milieu zone precies is, dat deze alleen geldt voor vrachtwagens zwaarder dan 3.500 kilo, wat de toelatingscriteria zijn, welke stappen een gemeente moet doorlopen om te kijken of de invoering zinvol is, etc.

Het convenant bestaat al sinds 2006 en is ondertekend door het Ministerie van VROM ( ), het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, EVO (belangenbehartiger voor verladers), Transport & Logistiek Nederland (werkgeversorganisatie transportsector) en Koninklijk Nederlands Vervoer (werkgeversorganisatie beroepspersonen- en spoorgoederenvervoer).

Vergaande maatregelen van sommige gemeenten

Het weren van vrachtverkeer in stadscentra komt steeds meer voor. Vaak niet enkel als doel de luchtkwaliteit verbeteren, maar ook de veiligheid in het centrum te verhogen. Gemeenten doen soms rigoureuze aanpassingen om vrachtverkeer te mijden uit de kern. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Boekel. Na de zomervakantie starten de gemeente en provincie met de aanleg van een randweg. Zodra deze klaar is, rijden er geen vrachtauto’s meer door het centrum van Boekel.

Utrecht gaat ook een stapje verder. Sinds 1 januari van dit jaar is er een milieuzone voor bestelbussen en personenauto’s op diesel ouder dan  2001. Ook die mogen het centrum niet meer in. Kentekens worden gescand en automatisch boete op de mat. Vrachtwagens zijn al sinds 2007 niet meer welkom in het centrum.

Alle locaties van milieuzones in gemeenten in Nederland staan vermeld op de website van het Expertise Centrum Milieuzones. De Nederlandse gemeenten hebben een overzicht met straatnamen en postcodes ter beschikking gesteld waar te zien is of een bepaalde bestemming zich in een milieuzone bevindt of niet.